EN TYDLIG ÅTERHÄMTNING UNDER SLUTET AV DET TREDJE KVARTALET

Perioden juli – september 2022

 • Nettoomsättning ökade till 104,5 Mkr (85,6)
 • EBITDA uppgick till 8,1 Mkr (8,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (-0,8)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 0,024 Mkr (-8,5) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,02)

Perioden januari – september 2022

 • Nettoomsättning ökade till 310,5 Mkr (276,4)
 • EBITDA uppgick till 16,3 Mkr (21,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,1 Mkr (-3,1)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -19,3 Mkr (-11,8) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,07)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Ett effektiviseringsprogram genomförs sammantaget med att projektet i Norge har avslutats. Dessa ger positiva effekter på nettoresultatet. September månad levererade ett nettoresultat på 4,1 Mkr.
 • Drillcon Iberia sluter ett avtal med Neves Corvo, Somincor, motsvarande ett kontraktsvärde på 40 Mkr.
 • Magnus Högberg tillträdde som ny CFO för Drillcon AB.
 • Fortsatt långa ledtider på reservdelar och komponenter som orsakar längre produktionsstopp än normalt. 
 • Kostnadsinflation genererar prishöjningar på reservdelar och komponenter resulterar i ökad kostnad per borrmeter.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Den första borriggen för prospekteringsborrning har nu startats upp hos Boliden Tara Mines, Irland efter tidigare översvämning.
 • Raiseborrningsprojektet för Zinkgruvan Mining AB, Lundin Mining har nu startat upp.
 • Ett nytt raiseborrningsprojekt i Stockholm, kund Veidekke har startats upp.
 • Mobilisering av en raiseborrningsrigg till Göteborg för att borra ett kortare schakt har genomförts.
 • Raiseborrningsriggen på Irland har demobiliserats och är nu på väg till ett nytt projekt i Norge.

Kortsiktig framåtblick

 • En stark kontrakterad produktionsvolym på cirka 840 Mkr som sträcker sig fram till år 2024 skapar stabilitet.
 • Fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från kunder trots att metallpriserna sjunkit.
 • Det interna effektiviseringsprogrammet som pågår förväntas få fullt genomslag det fjärde kvartalet.
 • Fortsatt osäkerhet kopplat till utvecklingen i Ukraina och den globala handeln.

Örebro 10 november 2022

Patrik Rylander, VD                                                                         

Drillcon AB (publ)

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas  https://www.drillcon.se/media/press-releases

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 10 november kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Irland Ltd, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön, Europa och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se