FrontOffice investerar i snabbväxande Samtrygg

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har förvärvat 645 000 B-aktier i Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg”). FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,80 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering om 1,806 MSEK. Förvärvet betalas genom en riktad nyemission om 516 000 B-aktier till kursen 3,50 SEK.

Samtrygg är ett fintechbolag inom fastighetssektorn, listat på handelsplatsen NGM Nordic MTF, som genom en egenutvecklad plattform erbjuder en digital marknadsplats för en trygg andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har de förmedlat tusentals bostäder över hela Sverige. 2017 omsatte Samtrygg strax över 92 MSEK.

Styrelsen i FrontOffice har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2018, beslutat om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera köpeskillingen för förvärvet av aktier i Samtrygg till en teckningskurs om 3,50 SEK.

De 516 000 nyemitterade B-aktierna innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 1,1 % av röster och ca 1,8 % av kapital i FrontOffice. Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 25 800 SEK. Antal utestående aktier i FrontOffice uppgår efter registrering till 2 000 000 A-aktier och 26 625 210 B-aktier (totalt 28 625 210 aktier) och aktiekapitalet kommer uppgå till ca 1 431 260 SEK.*

Samtrygg är ett av marknadens mest spännande fintechbolag inom fastighetssektorn och de slår gång på gång försäljningsrekord. Enligt vår bedömning är bolaget undervärderat och har stor tillväxtpotential. Vi har följt bolaget och i dag finns en komplett affärsmodell på plats som är både testad och finslipad. Dessutom är det ett mycket professionellt och kompetent team som driver bolaget.

“Vår ambition är att över tid öka vårt ägande ytterligare i Samtrygg med målet att nå ca 10 % av aktierna i bolaget. Den här affären medför en mindre utspädningseffekt men vi anser att det är till fördel för både FrontOffice och aktieägarna att vi kan betala med aktier och dessutom till en nivå över dagens kurs” säger Johan Lund.

Om investeringen:
Antal aktier: 645 000 B-aktier

Köpeskilling: 1,806 MSEK (2,8 SEK/aktie), att regleras genom en riktad nyemission av B-aktier i FrontOffice till kursen 3,50 SEK

FrontOffice innehav efter genomförd investering motsvarar ca 8,4 % av kapital och 2,9 % av röster i Samtrygg.

Om Samtrygg
Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har bolaget haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Under 2013 då Samtrygg grundades fungerade inte andrahandsmarknaden som den skulle kunna göra. Regelverken var svårtydda, parterna kände inte förtroende för varandra och bedrägerier förekom i hög utsträckning och marknaden saknade trygghet. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge hyresvärdar betalningsgaranti, andrahandsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom slipper hyresgäster betala deposition eller förskott. Samtrygg tar en aktiv roll i att hjälpa båda parter följer de regler som är uppsatta och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för bedrägeri.

Länkar:
https:/www.samtrygg.se (kund)

https://www.samtrygg.com/ (investerare)

*Utspädning och uppgift om aktiekapital och utestående aktier innefattar beslutade men ännu ej registrerade B-aktier

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018.