Simris Alg offentliggör förslag om företrädesemission på 24,5 MSEK för lansering i USA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en företrädesemission av B-aktier om 24,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden skall i huvudsak användas för att finansiera Bolagets marknadssatsning i USA. Emissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden med upp till 85 procent. Företrädesemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 25 juli 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning 

  • Den som på avstämningsdagen den 22 augusti 2018 är aktieägare i Simris Alg har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i emissionen, där fem (5) befintliga B-aktier berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 27 augusti till och med den 10 september 2018.
  • Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent. Teckningsförbindelser har lämnats av större aktieägare, delar av styrelsen inkl. styrelsens ordförande, samt VD.
  • Likviden från företrädesemissionen skall primärt användas för lansering och marknadsetablering i framför allt USA, samt att säkra bolagets fortsatta drift.
  • I avvaktan på emissionslikviden har Simris Alg i juli 2018 upptagit ett brygglån om 7,0 MSEK, för att säkra finansiering och ge önskvärd finansiell flexibilitet till och med september 2018.

Bakgrund och motiv

Simris Alg har utvecklat en världsunik industriell process för odling av alger och tillverkning av omega-3, som växtbaserat och miljömässigt hållbart alternativ till fiskolja. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en växande, köpstark och trendmedveten konsumentgrupp med stort hälso- och miljöintresse. Den globala marknaden för omega-3 beräknades till 31,4 miljarder USD i konsumentled år 2015[1], och i USA, som är Bolagets första målmarknad, uppges 7,8 procent av befolkningen regelbundet äta omega-3-tillskott[2].

Bolaget har under våren registrerat dotterbolag i USA, samt anpassat produkterna till gällande myndighetskrav för att kunna sälja direkt från lager i USA. I slutet av juni 2018 inleddes marknadsföringen till amerikanska konsumenter, och förutom egen webbförsäljning bygger Simris Alg nu upp sitt återförsäljarnät i USA med fokus på trendsättande butiker i främst New York, Los Angeles och San Francisco. Parallellt förbereds produkterna även för export till Sydkorea, där registrering av Bolagets produkter beräknas vara slutförd tredje kvartalet 2018 med efterföljande lansering. Inom Sverige faller produkterna under EU-förordningen om nya livsmedel, och får i avvaktan på formellt godkännande ännu inte säljas i Sverige och EU. Enligt preliminär tidsplan från EU-kommissionen är ett godkännande möjligt från oktober 2018.

Motivet till företrädesemissionen är därför primärt att finansiera lanseringen av Bolagets produkter i USA, inklusive marknadsföringsinsatser, uppbyggnad av återförsäljarnät, utveckling av e-handeln samt rörelsekapital för fortsatt drift. Delar av emissionslikviden kommer även att användas för att återbetala ett brygglån om 7,0 MSEK som upptogs i juli 2018 från en av garanterna, i avvaktan på emissionslikvid, för att säkra finansiering och för att ge önskvärd finansiell flexibilitet. 1,6 MSEK av brygglånet kommer användas till att återbetala återstående del av det förskott om 3,1 MSEK som betalades ut av L’Officiel Fund i april 2018. Sedan finansieringsavtalet ingicks med L’Officiel Fund har Bolaget gjort två avrop enligt avtalet om vardera cirka 0,75 MSEK, där en första nyemission genomfördes den 4 maj 2018 (kurs 8,51 SEK per aktie) och den andra kommer att genomföras i närtid (kurs 8,71 SEK per aktie). Styrelsens bedömning är att företrädesemissionen i nuläget innebär en mer förmånlig finansieringslösning än att genomföra nyemissioner enligt avtalet med L’Officiel Fund.

Likviden från den planerade företrädesemissionen om 24,5 MSEK (före emissionskostnader) avses användas till följande:

  •  Återbetalning av brygglån inkl. lösen av förskott från L’Officiel Fund 
  •  Försäljnings- och marknadsföringsinsatser inklusive uppbyggnad av återförsäljarnät och utveckling av e-handeln i USA         
  •  Försäljnings- och marknadsföringsinsatser på andra målmarknader (Sydkorea, EU inkl. Sverige efter godkännande)
  •  Övrigt rörelsekapital för fortsatt drift och produkttillverkning  

Företrädesemissionen

Den 6 juli 2018 beslutade Simris Algs styrelse att föreslå en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 24,5 MSEK (före emissionskostnader). Förslaget förutsätter beslut av extra bolagsstämma, som skall äga rum den 25 juli 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Den som på avstämningsdagen den 22 augusti 2018 är aktieägare i Simris Alg har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga B-aktier berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier (dvs teckningsrelation 2:5).

Teckningskursen uppgår till 6,50 SEK per ny aktie. Teckningstiden löper under perioden 27 augusti – 10 september 2018. Genom företrädesemissionen kommer högst 3 769 644 nya B-aktier att emitteras, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med högst 327 489,06 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 28,04 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter.

För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt följande turordning: i första hand till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i emissionen, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning; i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till 85,0 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 20,8 MSEK. Simris Alg har erhållit teckningsåtaganden om cirka 4,4 MSEK från större aktieägare, delar av styrelsen inkl. styrelsens ordförande samt VD motsvarande 18,0 procent av företrädesemissionen, varav 10,6 procent från Bolagets största aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 16,4 MSEK, motsvarande 67,0 procent av företrädesemissionen.

Indikativ tidplan 

25 juli 2018 Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemissionen
20 augusti 2018 Sista dag för handel i Simris Alg-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
21 augusti 2018 Första dag för handel i Simris Alg-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
22 augusti 2018 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen
Senast 24 augusti 2018 Offentliggörande av informationsmemorandum
27 augusti – 6 september 2018 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
27 augusti – 10 september 2018 Teckningsperiod för företrädesemissionen
Omkring 14 september 2018 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen


Rådgivare

Finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrika Gullfot – VD, Simris Alg AB
Telefon: +46 (0) 761 345 474, email:
gullfot@simrisalg.se 

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 klockan 11.20.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Simris Alg AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Simris Alg kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Simris Alg kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Simris Alg för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Simris Alg och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Simris Alg AB (publ)

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.


[1] Omega 3 PUFA Market – By Product type, Application and Geography – Market Shares, Forecasts and Trends (2018-2023), GOED 2015.

[2] Officiell statistik från National Institutes of Health (NIH), 2012.