FundedByMe AB (publ) genomför riktad emission till konsortium av investerare

FundedByMe AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse har, den 6 november 2019, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om maximalt 950 000 A-aktier till en teckningskurs om 2 kronor per A-aktie. Detta beslut innebär att Bolaget tillförs maximalt 1.9 MSEK kronor före emissionskostnader. 75% av dem som investerar i denna runda investerade även i förra rundan. Bolagets IR-sida har uppdaterats efter senaste rundan för att reflektera förändringen i innehav samt röster.

Bolagets vd Daniel Daboczy, kommer att presentera detta samt redogöra för utvecklingen i bolaget sedan sommaren på Pressträff Direkt den 12 november kl 16. Pressträff Direkt är en tjänst som Laika Consulting tillhandahåller i samarbete med Direkt Studios, en del av Nyhetsbyrån Direkt.

Teckningskursen på 2.00 kronor per aktie motsvarar en rabatt om ca 8% jämfört med stängningskursen den 5 november 2019. Tecknare i nyemissionen är ett konsortium av investerare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital. Detta för att möta kostnader för produktutveckling av Bolagets nya produkt Crowdfunding för noterade Bolag.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till maximalt 9 914 933 antal aktier. Nyemissionerna innebär en utspädningseffekt om maximalt 9.58 % av aktier baserat på det totala antalet aktier i FundedByMe vid tiden för emissionen. Nyemissionen av A-aktier, med 10 röster per aktie, innebär att rösterna späds ut med maximalt 17.09 %.

”Vi är väldigt stolta att se att flytten ihop med Laika Consulting har börjat ge mycket goda effekter. Marknadsläget är fortsatt mycket stadigt, såsom styrelsen och ledning tidigare utgått ifrån. Vi är även mycket glada att dessa investerare valt att teckna A-aktier i denna riktade emission och tillsammans med oss avser arbeta framåt för att stärka FundedByMe:s position inom crowdfunding, samt för att utveckla Investor Relations-segmentet både tekniskt och geografiskt,” säger bolagets vd Daniel Daboczy.

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).