Guideline Geo AB (publ) – Sista dag för handel med BTA

3 922 879 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 20 april 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Guideline Geo AB till 11 428 058 stycken och aktiekapitalet uppgår till 11 428 058,20 SEK. 

Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 17:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.