InCoax Networks AB publicerar årsredovisningen för 2020

Årsredovisningen 2020 för InCoax Networks AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets IR-sida https://investor.incoax.com.

Årsstämman hålls den 15 juni 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i tidigare pressmeddelande (18 maj 2021).

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021, kl. 08.30 CET.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbandsaccess. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva Multi-Gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer.För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.