KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DR SANNAS AB (PUBL)

Aktieägarna i Dr Sannas AB (publ), org. nr. 556519–7729 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2018, kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 maj 2018, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 17 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan skickas till Dr Sannas AB (publ), Att: IR, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller med e-post till ir@drsannas.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 18 maj 2018 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 18 maj 2018.

 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att nuvarande ledamöter omväljs intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår även nyval av Jesper Yrwing och Louise Dufwa. Till revisor omväljs intill årsstämman 2019 auktoriserade revisorn Joakim Lindberg, Crowe Horwath Osborne AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

______________________

Stockholm i april 2018

Dr Sannas AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder 100 % växtbaserade produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.