Kallelse till årsstämma i Skolon AB (publ)

Aktieägarna i Skolon AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 kl. 10.30, registrering kan ske från kl. 10.00. Den fysiska stämman kommer hållas i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN.

Efter stämmans avslut kommer Bolagets ledning att ge en presentation av Skolon och dess verksamhet. I samband med detta ges de närvarande aktieägarna möjlighet att ställa frågor till Bolagets ledning. Efter presentationen erbjuds deltagarna att stanna kvar på en lättare lunch. 

 

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

– dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 16 april 2024

– dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 19 april 2024

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: emelie.gustafsson@skolon.com. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Skolon AB (publ), Att: Emelie Gustafsson, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Eventuella allergier meddelas tacksamt i samband med anmälan.

 

OMBUD MM

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.skolon.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 16 april 2024 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 16 april 2024, och kan vara tillfällig. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete             

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor eller revisionsbolag

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

12. Stämman avslutas

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (Punkt 1)

Valberedningen föreslår Per-Anders Johansson som ordförande vid stämman.

 

BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar att utdelning utgår med 0,56 kronor per aktie, totalt 14 864 640 kr, samt att utdelningsbeloppet betalas ut vid ett tillfälle. Som avstämningsdag för att få utdelning föreslås fredagen den 26 april 2024 och utbetalningsdag för utdelning beräknas vara den 2 maj 2024.

Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget. Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Styrelsen anser vidare att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare investeringar i enlighet med styrelsens planer. Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka på bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser i någon väsentlig omfattning.

 

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR (Punkt 8)

 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 100 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot, och 150 000 kr per år till styrelsens ordförande. Arvode utgår endast till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 

VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR (Punkt 10)

Valberedningen föreslår:

• omval av styrelseledamöterna Peter Mattisson, Per-Anders Johansson, Ulf Annvik, Maria Ericsson samt Anders Jemail. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Mattisson. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.skolon.com.

 

• nyval av Heidi Rundt som styrelseledamot.

Heidi är född 1982 och har idag anställning som vd på Hyper Island, en internationell utbildningskoncern med huvudsäte i Stockholm. Hon har en magisterexamen inom Internationell marknadsföring från Åbo Akademi 2008.  Valberedningen bedömer att hennes erfarenhet inom ledarskap främst inom utbildningsbranschen, med ett särskilt fokus på affärsutveckling, internationalisering, tillväxt samt digitala strategier kan vara till stor fördel sett till bolagets tillväxtstrategi, och som bland annat innefattar internationalisering och utveckling av plattform och innovation. Heidi har även under flera års tid innehaft ledande befattningar både i Asien och i Europa.

Föreslagen ledamot anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

 

• omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Henrik Rosengren till huvudansvarig revisor.

 

 

ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT BOLAGSORDNINGEN ELLER AKTIEBOLAGSLAGEN (Punkt 11)

Vid kallelsens publicering finns inga övriga ärenden anmälda. 

 

HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 jämte fullmaktsformulär kommer att publiceras på Bolagets hemsida (www.skolon.com) och finnas tillgängliga hos Bolaget med adress Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN fredagen den 22 mars. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 26 544 000 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

 

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolagets CFO, Emelie Gustafsson, på adress ovan.

 

Karlshamn den 20 mars 2024

Styrelsen för Skolon AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.