Klimator har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Klimator AB (”Klimator” eller ”Bolaget”) har idag godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under förutsättning att lägsta gräns i Bolagets kommande spridningsemission tecknas samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Teckningsperioden i Bolagets spridningsemission inleds den 25 september 2020 och avslutas den 9 oktober 2020. Första dag för handel beräknas bli den 23 oktober 2020.

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi gör det möjligt att med mycket hög precision göra prognoser om nuvarande och kommande vägväder för hela vägnät. Teknologin är baserad på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet. Bolagets prognoser gör det möjligt för vintervägsindustrin att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimator har på senare år mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker lösningar på hur självkörande funktioner ska kunna användas under vinterförhållanden.

Bolaget står inför en mycket expansiv tillväxtfas och har tagit beslut om att genomföra en publik spridningsemission av units inför en planerad notering på Spotlight. Om erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget initialt 21,25 MSEK före emissionskostnader och kan i mars 2022 tillföras ytterligare mellan 7,5 MSEK och 17,5 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner. Den initiala emissionslikviden kommer användas till att intensifiera Bolagets marknadssatsningar.

Klimator deltog på Aktiespararnas Aktiedag den 21 september 2020. En bolagspresentation finns att se på följande länk: https://youtu.be/wMrHk3wwNvI

VD Torbjörn Gustavsson kommenterar

”Efter över 30 år av forskning och 20 år som bolag står vi nu inför en mycket spännande fas där vi kommande år kommer ta stora kommersiella kliv framåt. Vår teknologi är färdigutvecklad, bevisad genom flera olika kundprojekt, och efterfrågad av vintervägs- och fordonsindustrin för att lösa utmaningar de står inför. Särskilt fordonsindustrin är mycket aktiva med att söka lösningar för att bättre nyttja självkörande funktioner. I och med börsnoteringen får vi de finansiella resurser vi behöver för att bättre ta till vara på det momentum vi just nu befinner oss i.”

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt

21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT

TO1.

Optionsvillkor:   Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett

volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.

 

ISIN-kod aktien: SE0014401329

ISIN-kod teckningsoptionen: SE0014808424

 

Finansiell rådgivare

InWest Corporate Finance är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar som emissionsinstitut i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

 

Om Klimator. Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.