Klimators erbjudande övertecknades

Idag, den 9 oktober 2020, avslutades teckningstiden i Klimator AB:s (”Klimator” eller ”Bolaget”) nyemission om 21,25 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till cirka 59 MSEK av drygt 1 100 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 277 procent. Handeln i Klimators aktie och teckningsoption av serie TO1 beräknas inledas den 23 oktober 2020.

VD Torbjörn Gustavsson kommenterar:

”Vi är mycket glada för det stora intresset i vår IPO och jag vill tacka alla som valt att delta i emissionen. Jag önskar alla nya aktieägare varmt välkomna till Klimator. Med det kapital som emissionen ger oss kommer vi arbeta intensivt för att ta tillvara på de affärsmöjligheter vi ser framför oss, i synnerhet inom vinterväghållning och fordonsindustrin. I slutändan innebär det en högre säkerhet för alla människor som dagligen rör sig längs våra vägar.”

Teckning, tilldelning och betalning

Erbjudandet tecknades till cirka 59 MSEK, inklusive på förhand ingångna teckningsförbindelser om 13,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 277 procent. Den del av Erbjudandet som inte omfattades av teckningsförbindelser tecknades till cirka 585 procent. Totalt kommer 2 500 000 nya aktier att emitteras och Klimator tillförs 21,25 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till cirka 2 MSEK. Bolagets styrelse kommer besluta om tilldelning under måndagen den 12 oktober i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i avsnittet Villkor och anvisningar i memorandumet. Efter att beslut om tilldelning fattats skickas avräkningsnotor ut till de tecknare som erhållit tilldelning. Sista dag för betalning av avräkningsnotan är tre bankdagar efter avräkningsnotans datering. Tecknare som inte erlagt betalning i tid kan inte garanteras att få sina aktier levererade i tid till första handelsdag.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier uppgå till 12 500 000 aktier och aktiekapitalet uppgå till 625 000 SEK.

Första handelsdag

Första dag för handel i Klimators aktie och teckningsoption av serie TO1 är planerad till fredagen den 23 oktober 2020.

Rådgivare

InWest Corporate Finance är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och noteringen på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Klimator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020.

                                           

 

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

                                           

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-09 16:36 CET.

Om Klimator. Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.