Kommuniké från årsstämma i Nilar International AB

Årsstämman i Nilar International AB (“Nilar” eller “Bolaget“) hölls idag den 25 maj 2023 i Täby varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Nilar samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Gunnar Wieslander, Marko Allikson, Peter Wesslau och John Häger. Britta Dalunde, Marie Fossum Strannegård och Per Johansson valdes till nya styrelseledamöter. Gunnar Wieslander omvaldes till styrelsens ordförande. Stefan De Geer, Ulrika Molander och Helena Nathhorst har avböjt omval.

Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes till Bolagets revisor, i enlighet med valberedningens förslag, för perioden till slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har anmält auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode utgår till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar styrelseledamot (200 000 kronor föregående år) och 500 000 kronor till styrelseordföranden (500 000 kronor föregående år);
  • 50 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskott (50 000 kronor föregående år), varvid styrelsens ordförande inte ska erhålla något ytterligare arvode för deltagande i utskottsarbete; och
  • 100 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet (100 000 kronor föregående år) och 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (150 000 kronor föregående år).

Det beslutades vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2022.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen och att dessa ska gälla tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är oförändrade från föregående årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, valberedningens fullständiga förslag och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nilar.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
E-post erik.oldmark@nilar.com
Mobil +46 70 432 4444

Om Nilar:

Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Täby och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs av 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.