Kommuniké från FundedByMe Crowdfunding Sweden AB:s extra bolagsstämma den 16 augusti 2021

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (”FundedByMe” eller ”Bolaget”) höll under måndagen den 16 augusti 2021 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.fundedbyme.com.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Gränserna avseende aktiekapital i paragraf 4 och gränserna för antalet aktier i paragraf 5 ändras med anledning av de kommande nyemissionerna som ska genomföras i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie A. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom apport och betalning genom kvittning.

Riktad nyemission 1

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 572 521 B‑aktier. Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 1,38 kronor per aktie och betalning kan ske genom kvittning av fordringar mot Bolaget och innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 83 741,768036 kronor.

Nyemissionen riktar sig till personer som ingår i Bolagets strategiska arbetsgrupp samt till den tidigare tillförordnade VDn Anders Sahlgrens bolag.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom att kvitta, alternativt återbetala vid kontantbetalning, del av den fordran som parterna enligt ovan har gentemot Bolaget.

Riktad nyemission 2

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Tor Bonniers förslag, om en riktad nyemission av högst 275 915 A-aktier. Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 1,38 kronor per aktie och betalning kan ske genom kvittning av fordringar mot Bolaget och innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 40 357,663610 kronor.

Nyemissionen riktar sig till styrelsens ledamöter.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom att kvitta, alternativt återbetala vid kontantbetalning, del av den fordran som parterna enligt ovan har gentemot Bolaget

För ytterligare information om den här pressreleasen, vänligen kontakta:

Anders Danielsson, VD
Telefon: +46 (0)73 420 49 07
E-post: 
anders.danielsson@fundedbyme.com

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig
Telefon: +46 (0)763 16 24 92
E-post: 
mats.jonsson@laika.se

Om FundedByMe

FundedByMe är noterat på NGM Nordic SME och består av crowdfunding-verksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfunding-bolag. FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller Bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om Bolaget och aktien.