Lägre försäljning och störningar i leveransled påverkar resultatet för andra halvåret

Täby, 12 oktober 2021. Som tidigare meddelats kommer Nilar Internationals (”Nilar”) produktionsvolymer under 2021 att bli lägre än tidigare planerat som en följd av leveransproblem i leverantörsled och restriktioner relaterade till coronapandemin. I dagsläget är Nilars produktion normaliserad, men försäljningen och det finansiella resultatet för andra halvåret 2021 påverkas fortsatt.

Försäljningsvolymen under tredje kvartalet var något lägre än under det andra kvartalet.    Nedgången är delvis en följd av kunders svårigheter att bygga kompletta lösningar, som försvåras av globala problem i kunders leveranskedja. Tidigare restriktioner kring coronapandemin har haft fortsatt inverkan.

Produktionstakten i Gävle är i dagsläget god och tillverkade volymer under tredje kvartalet översteg de sammantagna volymerna för första halvåret 2021, med en stor tillväxt jämfört med samma period i fjol. Den underliggande marknadsefterfrågan i slutkundsledet är fortsatt stark, men försäljningen påverkas av störningar hos Nilars utvalda systemintegratörer med vilka Nilar nu samarbetar för att lösa dessa problem. Därmed har kapitalbindningen i lager ökat under perioden.

Uppkomna kvalitetsproblem i tidigare, nu utfasade, versioner av Nilars produkter kommer att medföra avsättningar i resultatet för tredje kvartalet. Storleken på dessa avsättningar utvärderas för närvarande. Nilar vidtar åtgärder för att minska risken för kvalitetsproblem i nuvarande och framtida produkter, bland annat genom mer precisa installationskrav.

Kundernas krav på Nilars produkterbjudande är också under förändring. Kunderna efterfrågar i högre utsträckning Home Box-system med högre kapacitet än de som idag erbjuds. Nilar arbetar med att anpassa produktportföljen för att kunna möta marknaden med en storskalig tillverkning av större system som också medger en förbättrad bruttomarginal.

På kort sikt sänker Nilar upprampningstakten i produktion, dels som en följd av leveransbrist på komponenter, bland annat halvledare, dels för att motverka risken för betydande lageruppbyggnad. Nilar utökar i dagsläget produktionskapaciteten vid anläggningen i Gävle men i något lägre takt än tidigare planerat. Vid årets slut väntas två ytterligare produktionslinjer vara installerade, utöver de fyra linjer som idag är i bruk. Tidigare har meddelats att Nilar skulle ha åtta installerade linjer i Gävle vid årsskiftet. Bolaget har nu beslutat att förlägga två av dessa linjer till västra Estland där en ny produktionsanläggning är under färdigställande. Under 2022 väntas fyra produktionslinjer i Estland tas i drift.  Mer storskalig produktion i Estland bedöms ge såväl kostnadsfördelar som högre effektivitet.

Nilar har tidigare kommunicerat ett försäljningsmål: Nilars nettoomsättning ska uppgå till minst 1 miljard SEK 2023. Målet kvarstår men har flyttats fram till 2025. 

Mot bakgrund av förseningar i att uppnå försäljnings- och produktionsmål kommer Nilar att vara i behov av ytterligare externt kapital under 2022, och de nuvarande lånevillkoren gentemot Europeiska Investeringsbanken, EIB, kan komma att omförhandlas.

Denna information är sådan som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 15.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.