Magnolia Bostad AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Magnolia Bostad AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 2 oktober 2018 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 700 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent per år och har slutförfall den 3 oktober 2022. Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.magnoliabostad.se) webbplatser. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) No. 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober kl. 16:00 CET.


Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se