Magnolia Bostad har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Magnolia Bostad AB:s ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännande är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Det prospekt som upprättats i samband med listbytet kommer efter godkännande av Finansinspektionen att publiceras på Magnolia Bostads webbplats, www.magnoliabostad.se. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm sker någon dag efter publicering av prospektet. I samband med offentliggörande av prospekt offentliggörs även exakt dag för första dag för handel.

Aktien kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholms Medium Cap-segment. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (MAG) och ISIN-kod (SE0007074505). Aktieägare i Magnolia Bostad kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

Noteringen är ett kvitto på att Magnolia Bostad har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Med den plattform vi har byggt kommer vi fortsätta generera kompetens, kapital och nya affärer till bolaget säger, Fredrik Holmström grundare och styrelseordförande Magnolia Bostad.

Bolagets styrelse anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Magnolia Bostads utveckling som därmed kommer att kunna ge bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna samt institutionella investerare. Noteringen kommer även att öka kännedomen om Magnolia Bostad och stärka dess varumärke. Magnolia Bostads styrelse har av dessa skäl gjort bedömningen att en notering på Nasdaq Stockholm kommer att främja bolaget i dess vidare utveckling.

Rådgivare

Roschier är legal rådgivare till Magnolia Bostad i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För mer information var vänlig kontakta:
Fredrik Holmström, Magnolia Bostads styrelseordförande
Tel. 08 660 94 00 fredrik.holmstrom@magnoliabostad.se 

Marita Björk, IR
Tel. 072 720 00 06 marita.bjork@magnoliabostad.se

Information i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl.14:45 CEST. 


Magnolia Bostad AB (publ) org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och student-boenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se