REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER GENOMFÖRD

Bolagsverket har idag registrerat de aktier som Smart Energy Sweden Group AB (”Smart”) emitterat med betalning genom kvittning i samband med erläggande av köpeskilling avseende förvärvet av Sollebrunns Oljeservice Försäljnings AB.

86 395 355 aktier emitterades till kursen ca 0,135 kronor. Betalning skedde genom kvittning av tecknarens fordran mot Smart om 11 663 373 kronor. Med emissionen ökar aktiekapitalet med 8 639 535,5 kronor.

Efter emissionen uppgår därmed det totala antalet aktier till 692 137 915 stycken och aktiekapitalet till 69 213 791,5 kronor.

VD

Fredrik Johansson

Tel. 031-12 00 56  , info@smartenergysweden.se