Ripasso Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen av konvertibler

Prospektet avseende Ripasso Energy AB (publ):s (“Bolaget”) emission av konvertibler om högst 79 505 021 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan erhållas från Bolaget och Avanza och hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.ripassoenergy.com och på Avanzas webbplats www.avanza.se.

Emissionsinstitut och rådgivare

Avanza Bank AB (publ) är emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Bolaget.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.


EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy offentliggjort den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.