Ripasso Energy avser genomföra företrädesemission av konvertibler om cirka 79,5 MSEK

Styrelsen för Ripasso Energy AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16 januari 2019 med förslag om att genomföra en emission av konvertibler om högst 79 505 021 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande cirka 34,5 procent.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkra Ripasso Energys rörelsekapitalbehov relaterat till ordern från Afarak Mogale (Pty) Ltd. av 7 PWR BLOK och förberedelser för volymproduktion av PWR BLOK, att täcka kostnader i samband med ingående av bindande avtal med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd., att förstärka Bolagets organisation för att stödja Bolagets intention att lista Bolaget på en reglerad marknad under hösten 2019 samt att kvitta lån som Bolaget har upptagit i samband med offentliggörandet av konvertibelemissionen.

East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och David Zaudy har ingått avtal om teckningsförbindelser om sammanlagt 26,3 MSEK motsvarande cirka 33,1 procent av konvertibelemissionen. Vidare har styrelseledamöterna Benedict Morgan, Ulf Gundemark, Johan Ekesiöö och Gunilla Spongh ingått teckningsförbindelser om sammanlagt 1,117 MSEK motsvarande cirka 1,4 procent av konvertibelemissionen. Sammanlagt omfattas således konvertibelemissionen av teckningsförbindelser motsvarande cirka 34,5 procent. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och David Zaudy har även lämnat lån till Ripasso Energy om sammanlagt 25 MSEK, vilka löper med en periodränta på 5 procent och en commitment fee på 5 procent. Pengarna ska betalas ut till Bolaget senast den 21 december 2018. Lånet avses återbetalas genom kvittning i konvertibelemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma den 16 januari 2019 offentliggörs genom särskilt pressmeddelande och kommer inom kort att offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet.

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av konvertibelemissionen som är föremål för godkännande av Finansinspektionen. Prospektet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande före teckningsperioden inleds.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens förslag ska följande villkor gälla för konvertibeln:

  • Konvertibellånets nominella belopp är högst 79 505 021 kronor fördelat på högst 79 505 021 konvertibler.
  • Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
  • Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
  • Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021. Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad.
  • Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 79 505,02 kronor och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 7 950 502 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 9,1 procent.
  • Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16 februari 2021 till och med den 24 februari 2021. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från Bolagets sida.
  • Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i emissionen är den 7 februari 2018.
  • Teckningsperioden är från och med 11 februari till och med den 26 februari 2019.
  • Avsikten är att lista konvertibeln på NGM Nordic MTF samt att där möjliggöra handel med teckningsrätter och betalda tecknade units (BTUs).
  • Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 11 februari 2019 till och med den 22 februari 2019 och handel med BTUs förväntas äga rum på NGM Nordic MTF från och med den 11 februari 2019 till och med den 4 mars 2019. Första dag för handel i konvertibeln förväntas vara omkring den 8 mars 2019.

Preliminär tidplan för emissionen

16 januari 2019                                Extra bolagsstämma

6 februari 2019                                 Offentliggörande av prospekt

7 februari 2019                                 Avstämningsdag för deltagande i emissionen

11 – 26 februari 2019                       Teckningsperiod

11 – 22 februari 2019                       Handel i teckningsrätter

11 februari – 4 mars 2019                 Handel i BTUs

28 februari 2019                               Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i emissionen

8 mars 2019                                     Beräknad första dag för handel i konvertibeln på NGM Nordic MTF

Emissionsinstitut och rådgivare

Avanza Bank AB (publ) är emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Bolaget.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, CCO, Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.


Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 10.15 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy planerar att offentliggöra omkring den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.