#19-11 Företrädesemission i Ripasso Energy AB

Den 16 januari 2019 beslutade en extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB (Bolaget) att genomföra en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar ett konvertibelt förlagslån om högst 79 505 021 kr. I Euroclears system kommer konvertibeln att tecknas i en så kallad unit. Varje unit består av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 1,00 kronor och högst kan 79 505 021 units tecknas i emissionen.

Avstämningsdag är den 7 februari 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 5 februari 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 6 februari 2019.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 11 febriari 2019 till och med 26 februari 2019. Teckningskursen är 1,00 kronor per unit. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 11 februari 2019 till och med 22 februari 2019. Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 11 februari 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till konvertibler sker.

Information om konvertiblen i korthet, för fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Konvertibellånets nominella belopp är högst 79 505 021 kronor fördelat på högst 79 505 021 konvertibler. Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel. Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Konverteringskursen är 10 kronor per aktie, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 79 505,02 kronor och antalet aktier i bolaget kan komma att öka med högst 7 950 502 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 9,1 procent. Begäran om konvertering får göras från och med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021.

Konvertiblerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om upptagande av konvertiblerna till handel på NGM Nordic MTF efter emissionen registrerats hos Bolagsverket. Konvertiblerna (KV2) har ISIN-kod SE0012141877 och är denominerade i SEK. Ett separat marknadsmeddelande kommer att skickas inför handelsstart.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Ripasso Energy UR

Kortnamn: RISE MTF UR

ISIN-kod: SE0012142099

CFI-kod: RSIXXR

FISN-kod: RIPASSO/SUBS RTS NL PD

Första dag för handel: 2019-02-11

Sista dag för handel: 2019-02-22

Instrument-ID: 4XYB

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Ripasso Energy BTU

Kortnamn: RISE MTF BTU

ISIN-kod: SE0012142107

CFI-kod: MCMUXR

FISN-kod: RIPASSO/UT 1 KV

Första dag för handel: 2019-02-11

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 4XYC

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.