Ripasso Energys konvertibelemission övertecknad

Den slutliga sammanräkning av utfallet i konvertibelemissionen i Ripasso Energy AB (publ) (”Ripasso Energy” eller ”Bolaget”) visar att 77 584 497 konvertibler, motsvarande cirka 97,6 procent av de erbjudna konvertiblerna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan företrädesrätt motsvarande 7 728 093 konvertibler mottagits, vilket motsvarar cirka 9,7 procent av emissionen. Tillsammans utgör således teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 107,3 procent av de erbjudna konvertiblerna.

Emissionen är således övertecknad och återstående 1 920 524 konvertibler som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,4 procent av de erbjudna konvertiblerna, har tilldelats personer som tecknat konvertibler utan stöd av teckningsrätter.

Ripasso Energy tillförs genom emissionen cirka 79,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, varav 27,5 MSEK kommer att användas till återbetalning, genom kvittning i emissionen, av de lån som Bolaget har ingått med East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och David Zaudy.

Tilldelning av konvertibler (units) som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tilldelats konvertibler utan stöd av teckningsrätter meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Vid full konvertering efter begäran från konvertibelinnehavarnas sida kommer Ripasso Energys aktiekapital att öka med 79 505,02 SEK och antalet aktier ökas med 7 950 502 nya aktier motsvarande en utspädning på omkring 9,1 procent.

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTUs) på NGM Nordic MTF har fastställts till den 6 mars 2019. Konvertiblerna beräknas bli föremål för handel på NGM Nordic MTF den 12 mars 2019, vilket är två bankdagar senare än vad som angivits i den tidigare meddelade preliminära tidplanen.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.


EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy offentliggjorde den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.