Artificial Solutions och Indentive erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North och Indentive Värdepapper erhåller villkorat godkännande för notering på Spotlight

Indentive AB (“Bolaget“) offentliggjorde den 28 januari 2019 att Bolaget har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions”) genom en apportemission (”Transaktionen”), innebärande en ny enhet, Artificial Solutions International AB.

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess på Nasdaq First North. Bolaget har idag erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North. Beslutet är villkorat av att (i) ingenting inträffar i samband med förvärvet av Artificial Solutions som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Nordic Rule Book (”Regelverket”) samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket.

Därtill har Indentive Värdepapper AB, som föreslås att delas ut till aktieägarna i Bolaget genom en så kallad lex Asea-utdelning, erhållit ett villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market med preliminär första dag för handel den 12 mars 2019. Godkännandet är villkorat av att årsstämman i Bolaget senare idag den 28 februari 2019 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av Indentive Värdepapper AB. Om stämman godkänner Transaktionen har vidare Indentive Värdepapper AB säkerställt sitt rörelsekapitalbehov för de kommande 12 månaderna genom ett lånelöfte om 7,2 MSEK från Bolaget.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 – 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 10.40 CET.