Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 7 juli 2021 i Stockholm. Årsstämman har hållit enligt 20§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta i förhand, s k poströstning enligt 22§ i ovan angivna lag, varvid följande huvudsakliga beslut fattades;

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020-05-01 – 2021-04-30.

Beslut om dispositioner
Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Det noterades att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-05-01—2021-04-30.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, som ordförande, och Kim Lund, styrelseledamot. Årsstämman nyvalde Joakim Dahl som styrelseledamot.

Revisor
Årsstämman omvalde Allians Redovisning och Revision AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2022. Det noterades att Per Lindblom utsetts som ny huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvoden ska utgå̊ med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen §1 – Företagsnamn

Årsstämman beslutade enhälligt om ändring av bolagets namn, enligt styrelsens förslag, till eBlitz Group AB.  Enligt nya bolagsordningen så ändras § 1 Företagsnamn – Aktiebolagets företagsnamn (firma) är eBlitz Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, enhälligt, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock högst 4 500 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 450 000 kronor.  Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande personer och styrelse.

Årsstämman beslutades enhälligt om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2021/2023 till ledande personer och styrelse, enligt förslag i kallelsen från aktieägare Özkan Ego. Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Stämmans avslutande

Ordförande förklarades stämman avslutad och konstaterar att stämman varit eniga i alla frågor.

Stämman företräddes av 3 282 964 stycken aktier, vilket motsvarade 31,79% av totalt antal aktier och röster i bolaget.

Stockholm 7 juli 2021

Onoterat AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande Onoterat AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se