Styrelsen i EMOTRA AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,5 MSEK.

Styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har idag den 23 april 2021, villkorat av godkännande vid ordinarie bolagsstämma som är planerad till den 24 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 15 886 336 units (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är främst att tillse att Bolaget har rörelsekapital för fortsatt verksamhetsutveckling, fortsatt kliniskt dokumentationsarbete och marknadsarbete. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 9,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

 1. Syftet med Företrädesemissionen är främst att tillse att Bolaget har rörelsekapital för fortsatt verksamhetsutveckling, fortsatt kliniskt dokumentationsarbete och marknadsarbete.
 1. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (vardera en ”Teckningsoption”).
 1. Företrädesemissionen består av högst 15 886 336 Units vilka erbjuds till en teckningskurs om 0,60 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget initialt kommer att tillföras cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.
 1. En (1) Teckningsoption TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. En (1) Teckningsoption TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för Teckningsoptioner TO 2 respektive Teckningsoptioner TO 3 under perioden 29 november 2021 till och med den 13 december 2021, såvitt avser Teckningsoptioner TO 2, och under perioden 3 oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022, såvitt avser Teckningsoptioner TO 3. Teckningskursen per aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande av Teckningsoptioner TO 2 respektive Teckningsoptioner TO 3 påbörjas, dock lägst 0,019 kronor per aktie och högst 0,60 kronor per aktie, såvitt avser Teckningsoptioner TO 2, och högst 0,80 kronor per aktie, såvitt avser Teckningsoptioner TO 3. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
 1. Totalt omfattar Företrädesemissionen 31 772 672 nya aktier, 15 886 336 Teckningsoptioner av serie TO 2 och 15 886 336 Teckningsoptioner av serie TO 3.
 1. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 1. Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj till och med den 11 juni 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden.
 1. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer att löpa från och med den 29 november till och med den 13 december 2021.
 1. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att löpa från och med den 3 oktober till och med den 17 oktober 2022.
 1. Styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen.

Motiv till Företrädesemissionen

Styrelsen i Emotra har beslutat om Företrädesemissionen för att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för fortsatt verksamhetsutveckling, fortsatt kliniskt dokumentationsarbete och marknadsarbete

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

 1. Finansiering av multicenterstudie i syfte att bekräfta tidigare resultat som visat att Bolagets metod, EDOR®, identifierar patienter med förhöjd risk för återfall i depression
 2. Finansiering av fortsatt utveckling av helt AI-baserade test-analyser, ett projekt som drivs i samarbete med RISE
 3. Fortsatt utveckling av kvalitetssystem och regulatoriskt arbete
 4. Marknadsarbete
 5. Rörelsekapital

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Emotra har, villkorat av godkännande vid årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med de huvudsakliga villkoren nedan:

 • Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 26 maj 2021 är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit varvid en (1) Unit består av två (2) nya aktier, en (1) ny Teckningsoption TO2 samt en (1) ny Teckningsoption TO3. Varje Teckningsoption berättigar i sin tur till teckning av en (1) ny aktie.

                                           

 • Företrädesemissionen består av högst 15 886 336 Units som erbjuds till en teckningskurs om 0,60 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,30 SEK.
 • En (1) Teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 11-25 november 2021, dock inte lägre än 0,019 SEK eller högre än 0,60 SEK per aktie.
 • En (1) Teckningsoption av serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 15-29 september 2022, dock inte lägre än 0,019 SEK eller högre än 0,80 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 31 772 672 aktier, vilket vid fullteckning tillför Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga 15 886 336 Teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 0,3 MSEK vid lägsta teckningskurs (0,019 SEK per aktie) och cirka 9,5 MSEK vid högsta teckningskurs (0,60 SEK per aktie) före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga 15 886 336 Teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 0,3 MSEK vid lägsta teckningskurs (0,019 SEK per aktie) och cirka 12,7 MSEK vid högsta teckningskurs (0,80 SEK per aktie) före emissionskostnader. Totalt tillförs Bolaget vid fullteckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemission samt vidhängande Teckningsoptioner således lägst cirka 10,1 MSEK och högst cirka 31,7 MSEK, före emissionskostnader.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 603 680,77 SEK, från 905 521,17 SEK till 1 509 201,94 SEK (baserat på antalet utestående aktier idag).
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 603 680,77 SEK till 2 112 882,71 SEK (baserat på antalet utestående aktier idag).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj till och med den 11 juni 2021. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
 • Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer att löpa från och med den 29 november till och med den 13 december 2021.
 • Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att löpa från och med den 3 oktober till och med den 17 oktober 2022.
 • Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 57,14 procent vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO 2 respektive TO 3.
 • Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga Units tecknats med stöd av Uniträtter ska styrelsen bestämma om tilldelning av Units utan stöd av Uniträtter inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat Units med stöd av Uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av Units utan stöd av Uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som tecknats med stöd av Uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning). I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av Uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid bolagsstämma den 24 maj 2021. Beslutet är även villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra Bolagets bolagsordning. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2021.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 1,26 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 98,85 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se memorandum som beräknas offentliggöras runt den 24 maj 2021. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Julian Aleksov. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande fjorton (14) procent vid ersättning i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

24 maj 2021 Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

25 maj 2021 Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.

26 maj 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

24 maj 2021 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

28 maj 2021 – 8 juni 2021 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

28 maj 2021 – 11 juni 2021 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

28 maj 2021 Handel i BTU på Spotlight Stock Market till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket

15 juni 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

18 juni 2021 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

29 november 2021 – 13 december 2021 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO 2.

3 oktober 2022 – 17 oktober 2022 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO 3.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Emotra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-22 12:00 CET.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se