#18-78 Företrädesemission i A Uni-light LED AB

Styrelsen i A Uni-light LED AB (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 augusti 2018, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 augusti 2018. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 augusti 2018. Avstämningsdag är den 3 september 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 september 2018 till och med den 25 september 2018. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 7 september 2018 till och med 21 september 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 7 september 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 augusti 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: A Uni-light LED TR

Kortnamn: ULED MTF TR

ISIN-kod: SE0011642131

FISN-kod: AUNILIGHT/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2018-09-07

Sista dag för handel: 2018-09-21

Instrument-ID: 4JG5

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 8 512 705

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: A Uni-light LED BT

Kortnamn: ULED MTF BT

ISIN-kod: SE0011642149

FISN-kod: AUNILIGHT/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2018-09-07

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 4JG6

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 5 675 136

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.