Adverty har genomfört en riktad nyemission av units och tillförs 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK

Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2020, genomfört en nyemission av 500 000 units, var och en bestående av nio (9) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021 (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen per unit i den Riktade Emissionen är 40,50 SEK och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process genomförd av Corpura Fondkommission AB. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget 20,25 MSEK före transaktionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras ytterligare 10 MSEK.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Den Riktade Emissionen omfattar 500 000 units, var och en bestående av nio (9) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitteras till en teckningskurs om 40,50 SEK per unit. Den Riktade Emissionen omfattar därmed 4 500 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Tecknarna i den Riktade Emissionen omfattar ett antal välrenommerade svenska investerare.

Den Riktade Emissionen kommer att stärka Bolagets finansiella position och möjliggöra Bolagets accelererade marknadspenetrering inom in-game annonsering, med fokus på de nya innovativa och egenutvecklade annonsformaten In-Menu™ och In-Play™. Bolaget befinner sig i en expansiv fas där emissionslikviden kommer utöka fokus på kommersialisering i Europa, USA och delar av Asien, samt fortsätta den viktiga etableringen av gaming som en ny global mediekanal.

”Vi har sett under andra halvan av året att intresset för gaming i mediebranschen börjar ta helt nya nivåer. Det är mycket glädjande att både befintliga samt nya långsiktiga ägare tecknat sig i nyemissionen och nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår spännande utveckling”, kommenterar Niklas Bakos, VD för Adverty.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process och Bolaget bedömer därmed att den är marknadsmässig.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 4 500 000, från 15 876 285 aktier och röster till 20 376 285 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med 211 467,141893 SEK, från 746 069,469519 SEK till 957 536,611412 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antal aktier och röster i Bolaget med ytterligare 2 000 000 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 93 985,396397 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen samt efter utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna har en löptid till och med den 30 augusti 2021 och varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 15 – 30 augusti 2021, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 5 kr.
 

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Kontaktperson

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com

Mentor

Augment Partners AB
+46 8-505 65 172

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Advertys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. De ansvariga personerna kan kontaktas för ytterligare information.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Adverty i någon jurisdiktion, varken från Adverty eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Adverty. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Corpura Fondkommission AB agerar för Adverty i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Corpura Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Adverty har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.