Bokslutskommuniké januari – december 2018 Adverty AB (publ)

ADVERTY POSITIONERAR SIG FÖR KOMMERSIELLA LANSERINGAR UNDER 2019


Sammandrag Fjärde kvartalet Helår
2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-02-14
(KSEK om inget annat anges) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Summa intäkter 2 -6 243 1
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 864 -1 744 -8 463 -3 913
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -1 888 -1 744 -8 529 -3 913
Resultat före skatt -1 895 -1 742 -8 363 -3 915
Periodens resultat -1 895 -1 742 -8 363 -3 915
Periodens kassaflöde 5 800 -1 234 3 692 2 345
Resultat per aktie, kr * -0,16 -1,21 -0,69 -2,72
Resultat per aktie, kr ** -0,16 -0,14 -0,69 -0,32
Eget kapital per aktie, kr * 0,64 1,31 0,64 1,31
Eget kapital per aktie, kr ** 0,64 0,16 0,64 0,16
Antal aktier 12 126 285 1 440 748 12 126 285 1 440 748
Genomsnittligt antal aktier under perioden 11 383 118 1 412 682 6 783 517 1 220 374
* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut. 
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid senaste periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

 •  Bolaget börsnoteras på NGM MTF. 
 •  Bolaget tilldelas IAB’s Guldstandard-certifikat. 
 •  Bolaget lanserar en julkampanj i VR med Mozilla för VR-webbläsaren Firefox Reality. 
 •  Bolaget ingår avtal med ledande USA-baserade sell-side plattformen (SSP) PubMatic för programmatisk tillväxt av displayannonser i mobilt, VR och AR. 
 •  Bolaget ingår avtal med mediebyrån w00t Media för marknaderna i England och Tyskland. 
 •  Bolaget blir inbjudna av Magic Leap till deras första branschträff L.E.A.P i Los Angeles. 
 •  Bolaget släpper publik version (1.0) av sitt Unity SDK. 
 •  Bolaget lanserar onlineportal för apputvecklare och annonsörer vilken automatiserar handeln av annonser mellan varumärken och appar i VR, AR och mobilt. 
 •  Bolaget lanserar en första version av sin annonsplattform för smarta glasögon i Mixed Reality. 
 •  Bolagets annonsplattform finns nu representerad i spel på alla stora app-butiker för VR och AR: Google Play, Apple App Store, Oculus Home, Viveport, Microsoft Store, Steam samt på Daydream.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Bolaget ingår exklusivt ramavtal med Venatus Media som har en stor kundkrets av globala annonsörer. 

VD har ordet

Vilket härligt kvartal! Vi börsnoterades äntligen på Nordic Growth Market (NGM) i slutet av november där bolaget i noterad miljö får den exponering vi behöver för att på ett attraktivt sätt kunna nå ut till de globala varumärken, mediebyråer och förläggare som hjälper oss att bygga upp vår verksamhet. 

Vi tilldelades även en oerhört betydelsefull utmärkelse och kvalitetsstämpel från branschens viktigaste aktör IAB (Internet Advertising Bureau), där vi som första bolag i världen inom virtual- och augmented reality numera är Guldstandard-certifierade, vilken validerar bolagets teknik och engagemang att tillhandahålla och exponera varumärken inom säkra ramar och miljöer inuti appar och spel, såväl mobilt som i VR och AR. 

Vi har rest runt världen och pratat om Adverty och vår teknik på branschmässor som SLUSH, Pocket Gamer Connects London och GroupM’s VideoMecca och fick även äran att bli inbjudna till Magic Leaps första konferens L.E.A.P i Los Angeles. 

Vi har ingått ett nära samarbete med amerikanska sell-side plattformen (SSP) PubMatic för programmatisk tillväxt av displayannonser i mobilt, VR och AR. Den tekniska integreringen förväntas vara klar i början av mars med aktiv handel mellan plattformarna kort därefter. Samtidigt har vi också ingått ett avtal med mediebyrån w00t Media för marknaderna i England och Tyskland och kampanjer med varumärken via w00t förväntas vara igång senast i slutet av mars. 

Under jul lanserade vi en häftig VR-kampanj i USA och Japan med Mozilla för deras nya VR-webbläsare Firefox Reality. Under ca 2 veckor levererade vi 144 tusen minuter av annonsmaterial till 315 tusen konsumenter, där dessa i genomsnitt tittade på annonserna i 26 sekunder per tillfälle. Ca 3 miljoner annonser levererades under kampanjen där vår patentsökta teknik endast tar betalt när konsumenten ser dessa. 

På tekniksidan har vi tagit ett par jättekliv under denna period. Vi lanserade den publika versionen av vårt utvecklingsbibliotek (Software Development Kit, “SDK”) för Unity, den del av plattformen för mobil, VR- och AR-appar som implementeras av apputvecklare och tar emot samt registrerar annonsdata. Unity används av hälften av dagens mobila spel och applikationer hos Google Play och Apple Appstore och av mer än 70% av alla applikationer som någonsin skapats för VR och AR. Vi har även lanserat annonsplattformens onlineportal för apputvecklare och annonsörer, vilken automatiserar handeln av bolagets sömlösa in-game annonser mellan varumärken och appar i VR, AR och mobilt. Vi tog även det första klivet in i Mixed Reality för smarta glasögon, med ett plattformssläppp som idag har stöd för Microsofts Hololens, där spelet PuzzlAR använder vår plattform och går att ladda ner på MS Store. Branschens globala kommersialiseringsfas av Mixed Reality förväntas dock ske tidigast 2020.

Niklas Bakos 

VD och grundare

Adverty AB (publ)

Adverty i korthet  

Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i VR, AR- och mobilapplikationer och spel. Bolaget erbjuder en unik teknik där annonsören endast debiteras om en konsument med absolut säkerhet sett och tagit till sig annonsen.

Tekniken baseras på patentsökt teknik vilken bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Bolaget har tidigare under plattformens utveckling arbetat med Coca-Cola och Rovio Entertainment, företaget bakom Angry Birds. Verksamheten bedrivs från egna kontor i Stockholm och London och teknisk utveckling sker även från Ukraina. 

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 september 2018. Jämförelsesiffrorna för år 2017 avser tio och en halv (10,5) månader, och inte ett fullt kalenderår.  

Försäljning och resultat  

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (0) under fjärde kvartalet och KSEK 46 (0) för helåret. Det redovisade resultat för kvartalsperioden uppgick till KSEK

-1 895 (- 1 742) jämte KSEK -8 363 (-3 915) för helåret, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Advertys ledning har valt att lägga stora insatser på sin programmatiska plattform för automatiserade annonser för AR- och VR-applikationer och spel innan dess att den kommersialiseras fullt ut. Målet är att den skall ge bolaget en bredare bas, och på sikt kommer att skapa en hög lönsamhet i verksamheten.

Bolagets försäljning bedöms variera mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med relativt långa cykler. I gengäld gör styrelsen bedömningen att de enskilda projekten kommer att ha en lång livslängd.  

Resultatet per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till SEK -0,16 (-0,14) med jämförbart antal aktier, jämte SEK -0,69 (-0,32) för helåret.

Investeringar  

Advertys investeringar under det fjärde kvartalet uppgick netto till KSEK 1 072 (0) och avser immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter. För helåret uppgick dessa investeringar ackumulerat till KSEK 2 985 (0).

Avskrivningar  

Resultatet för det fjärde kvartalet har belastats med KSEK 24 (0) i avskrivningar varav KSEK 24 (0) avser avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. För helåret uppgick avskrivningarna till KSEK 66 (0).

Likviditet och finansiering  

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 6 037 (2 345) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 294 (213)  

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier  

Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes en spridningsemission i kombination med en riktad nyemission om sammanlagt KSEK 11 148 varvid antalet aktier ökades med 1 486 334 till att totalt uppgå till 12 126 285 aktier.

Per den 31 december 2018 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 7 711 (1 885). Aktiekapitalet är fördelat på 12 126 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.  

Aktien 

Advertys aktier handlas på NGM MTF under symbolen ADVT MTF och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda 

Per den 31 december 2018 hade Adverty sju anställda (7) varav 7 män och 0 kvinnor. Utöver detta sysselsätter bolaget åtta konsulter (8) i Lviv, Ukraina och en kontrakterad försäljningschef (1) i London. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.  

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Mentor 

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 08-503 015 50.

Utdelning 

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2018.

Kommande rapporttillfällen 

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

24 april 2019                      Bolagets årsredovisning publiceras

15 maj 2019                        Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm

Årsredovisning publiceras senast 3 veckor före årsstämma på bolagets hemsida.

17 maj 2019                        Delårsrapport januari – mars 2019

Adverty AB (publ), den 15 februari 2019

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Niklas Bakos, VD

Telefon: 070-366 96 46

E-post: nb@adverty.com

Pontus Dahlström, CFO

Telefon: 070-913 60 03

E-post: pd@adverty.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.