FlexQube

FlexQube

Pris per aktie
30 SEK
Minsta investering
6000 SEK
Pre money value
150 MSEK
Bransch
Materialhantering
Lista
First North
Emissionsvolym
40 MSEK
Teckningsperiod
21 nov - 5 dec
Första handelsdag
14 dec
Teckningsåtagande
11,6 MSEK (28,9%)
Garantiåtagande

Bakgrund

FlexQube verkar på en global marknad för material- hantering och det primära användningsområdet för Bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar (ställage) för materialpresentation. FlexQubes kunder återfinns inom tillverknings-, lager- och distributionsindustrin. Dessa industrier är under stor förändring och kraven på nya teknologier och en effektiv materialhantering ökar snabbt eftersom kostnaden för materialhantering är stor. FlexQube har utvecklat ett patenterat koncept med modulariserade och smarta byggblock som kan kombineras för att skapa kundunika vagnar för materialhantering.

FlexQube grundades 2010 och har sedan starten konsekvent arbetat mot att expandera internationellt samt etablera strategiska och långsiktiga relationer med ledande industrikunder.

I september 2017 hade FlexQube mer än 225 kunder fördelat på 20 länder. Kunderna består bland annat av Autoliv, Scania, Siemens, Volvo Cars, Cummins och Whirlpool. Under niomånadersperioden som avslutades den 30 sep- tember 2017 uppgick omsättningen till cirka 23 000 000 SEK, en ökning med 52% att jämföra med cirka 15 000 000 SEK motsvarande period 2016.

FlexQube har målmedvetet utvecklat verksamheten, produkterbjudandet och varumärket så att Bolaget idag har en stark position inom materialtransport och material- presentation. Antalet förfrågningar, från existerande kunder såväl som nya ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och stärkta rörelsemarginaler. Bolagets mål är främst att växa genom organisk tillväxt.

För att kunna befästa sin närvaro och möta kundernas efterfrågan och därmed fortsätta växa i snabb takt framöver kommer FlexQube under 2018 att utöka sin säljorganisation och fortsätta utveckla produkten för ökad effektivitet och stärkt marknadsposition. För att kunna genomföra detta ser Bolagets styrelse att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North är ett naturligt och viktigt steg. I samband med noteringen planerar Bolaget att genomföra en nyemission om 39 999 990 SEK. En notering kommer att utöka och förstärka Bolagets ägarkrets samt möjliggöra tillgång till kapital från svenska och i förlängningen internationella investerare. Vidare kommer en notering att öka kännedomen om Bolagets verksamhet och dess varumärke. Det innebär också en kvalitetsstämpel som är viktig för att attrahera nya kunder och affärspartners samtidigt som det ökar förmågan att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och nyckelpersoner.

Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissions- likvid om 39 999 990 SEK före transaktionskostnader. Nedan redogörs för hur emissionslikviden, efter transak- tionskostnader, ska användas i prioriterad ordning:

1) Cirka 16 000 000 SEK ska användas till att utöka försäljnings- och marknadsföringsorganisationen, dels genom nyanställningar, dels via externa försäljnings- och dels marknadsföringspartners.

2) Cirka 7 000 000 SEK av emissionslikvidenkommer att användas för vidareutveckling av produkten (FlexQube 4.0), IPR och nyanställningar för detta ändamål.

3) Cirka 6 000 000 SEK ska användas för att förbättra
och bygga ut Bolagets logistik- och material öde, innebärande exempelvis nyanställningar, nya tillverk- ningsmetoder för ökad marginal och kortare ledtid, utveckling av effektivare processer i lager-, monterings- och distributionsmiljön.

4) Cirka 4 000 000 SEK ska användas till att effektivisera och förbättra interna processer och verktyg, exempelvis ERP-system, nyanställningar, ISO-certi ering och andra nödvändiga verktyg.

Källa: Prospekt FlexQube AB

Bolagsnyheter

Social media