Camanio Care genomför företrädesemission som ett nästa steg i expansionsplanerna

I linje med den nyligen tillkännagivna strategiska tillväxtplanen har nu styrelsen i Camanio Care fattat beslut om att utföra en utökad företrädesemission om 5 MSEK, tillsammans med en överteckningsemission om 2 MSEK. De tillförda medlen kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

-Vi har stöd av våra nuvarande investerare för att kunna fortsätta med våra strategiska och finansiella tillväxtplaner. De sammanlagda investeringarna i bolaget om hittills 60 MSEK har framförallt satsats inom forskning och utveckling. Med detta kapitaltillskott avser vi att fortsätta utveckla våra kommersialiseringsaktiviteter. Den digitala transformationen av vård och omsorg har precis inletts, och vi har tagit position för att kapitalisera på den marknaden, säger Catharina Borgenstierna VD Camanio Care AB.

Camanio Cares styrelse har tagit det formella beslutet om att genomföra en utökad företrädesemission om 5 MSEK. Befintliga större ägare har avgivit teckningsåtaganden motsvarande 50% av företrädesemissionen.

Erbjudandet består av en unit-emission om 4 aktier samt en teckningsoption. Unit-priset är 6,80 SEK, vilket innebär att teckningskursen i erbjudandet är 1,70 SEK per aktie. För varje en (1) innehavd aktie i Camanio Care AB per avstämningsdagen den 25 oktober 2018, erhålles en (1) unit-rätt. Det krävs tjugotvå (22) unit-rätter för att teckna en (1) ny unit. Priset är uträknat på en 20 dagars volymavvägd genomsnittskurs under den senaste månaden. Teckningsoptionen som ingår i varje unit är vederlagsfri och har en löptid om 12 månader.

Vid fulltecknande av denna företrädesemission kommer antalet aktier öka från 16 674 539 aktier till högst 19 706 271 aktier, vilket innebär en utspädning på 15%. Vid konvertering av samtliga teckningsoptioner så blir utspädningen ytterligare ca 4%. Teckningsperioden är 29 oktober till 19 november 2018. Företrädesemissionen är beslutad av styrelsen, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2018.

Förutom företrädesemissionen om 5 MSEK så har styrelsen beslutat om en överteckningsemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om upp till 2 MSEK. Överteckningsemissionen syftar till att ge befintliga aktieägare möjlighet att teckna sitt intresse utöver sin pro rata-andel.

Innebörden av överteckningsemissionen är att antalet aktier ökar med ytterligare högst 1 176 470 aktier, till totalt 20 882 741 aktier exkl. teckningsoptionerna, med en utspädning om ytterligare ca 6%.

Genom detta upplägg av emissionen önskar styrelsen att bjuda in samtliga befintliga aktieägare som har engagerat sig i bolagets fortsatta tillväxt. Detta är ett av flera steg i vår långsiktiga finansieringsplan.

Tidsplan för emissionen:

Sista dag för handel i aktien inklusive unit-rätter:                      2018-10-23

Första dag för handel i aktien exklusive unit-rätter:                  2018-10-24

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen:       2018-10-25

Memorandum publiceras på Bolagets hemsida:                         2018-10-26

Första teckningsdag:                                                                                    2018-10-29

Första dag för handel i unit-rätter samt BTU:                                2018-10-29

Sista dag för handel i unit-rätter:                                                          2018-11-15

Sista dag för teckning av aktier:                                                             2018-11-19

Sista dag för handel med BTU meddelas via pressmeddelande efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för den undertecknade företrädesemissionen och överteckningsemissionen kommer finnas tillgängliga i memorandum per den 26 oktober: https://www.camanio.com/sv/att-investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018.