Camanio Cares företrädesemission omfattas av 100% teckningsåtaganden, samt kompletterande information om emissionen

I den pågående företrädesemissionen har det inkommit teckningsåtaganden om 5,2 miljoner kronor. Dessutom pågår en överteckningsemission om 2 miljoner kronor. I samband med information om teckningsåtaganden lämnas även uppdaterad information kring emissionslikvidens användande samt bolagets finansiella situation.

Av teckningsåtaganden i företrädesemissionen avser 2,3 miljoner kronor teckning med företrädesrätt och 2,9 miljoner kronor teckning utan företrädesrätt.

Av teckningsåtagandena i företrädesemissionen avser 4,0 miljoner kronor kontant betalning och 1,2 miljoner kronor kvittning för återbetalning av aktieägartillskott och del av köpeskilling för förvärvet av Vital Integration AB. 393 970 kr av kvittningsbeloppet är teckning pro rata vilket innebär att denna del garanterat kommer att kvittas. Emissionskostnaderna uppskattas till 0,2 miljoner kronor.

Vid full teckning av överteckningsemissionen genom företrädesrätt kan ytterligare maximalt kontanta emissionslikvider inkomma om 2 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska användas för kommersialisering, forskning & utveckling samt arbete med partnerskap. Bedömningen är att full emissionslikvid täcker bolagets kassaflöde fram till och med februari 2019. Om inte full emissionslikvid erhålls behöver bolaget tillföras kapital tidigare. Detta är ett av de första stegen i bolagets långsiktiga finansiella strategi. Genom ett avtal med European Select Growth Opportunities Fund kan Camanio Care vid behov lösa in konvertibla skuldebrev om totalt 16 miljoner kronor. Dessutom kan bolaget genom ett avtal med Recall påkalla en finansiering om cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal.

– Vi är stolta över det stöd som våra ägare visar genom att teckna sig fullt och mer därtill. Vi lockar till fortsatta investeringar samtidigt som överteckningsmöjligheten ger möjlighet för både befintliga och nya aktieägare att fortsätta teckna sig i emissionen, säger Catharina Borgenstierna VD Camanio Care AB.

Teckningsåtaganden i företrädesemissionen har inkommit från:
Brighter AB                                        1,275,381 kronor, pro rata
Recall Capital                                   2,367,549 kronor, varav 140,000 kronor är pro rata
Hemingsson och Partner          741,751 kronor via kvittning av lån, varav 393,970 kronor är pro rata
Simple Tech AB                               500,000 kronor via kvittning för köpeskilling för Vital Integration AB
Truls Sjöstedt                                   124,685 kronor, pro rata
Henrik Norström                           74,535 kronor, pro rata
Kinovo Group AB                           70,040 kronor, pro rata

Styrelsen kommer beakta dessa teckningssedlar samt tillkommande teckningssedlar vid beslut om tilldelning som sker den 21 november 2018. De som har befintliga teckningsrätter kan fortsätta teckna enligt företrädesrättens villkor. Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter finns på https://www.camanio.com/sv/att-investera/

Bolaget har för närvarande följande lån till närstående:
Brighter AB: 12,0 miljoner kronor, årlig ränta 10%
Avacado: 1,0 miljoner kronor och årlig ränta 5%

Totalt uppgår bolagets lån till 15,1 mnkr. För mer information, se memorandum på bolagets hemsida.

Camanio Care publicerar kvartalsrapport den 15 november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018