Emotra offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 22 april 2021 upprättat ett investeringsmemorandum.

Styrelsen i Emotra beslutade den 22 april 2021 att genomföra en emission av högst 15 886 336 s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilket beslut sedermera godkändes av ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2021. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande den 28 maj 2021, upprättat ett investeringsmemorandum (”Memorandum”).

Företrädesemissionen kommer medföra en emission av högst 31 772 672 nya aktier, 15 886 336 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 15 886 336 teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,60 SEK per unit, motsvarande 0,30 SEK per aktie. Företrädesemissionen är täckt till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, och Bolaget kommer att tillföras cirka 9,5 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 22,2 MSEK.

Offentliggörande av investeringsmemorandum

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.emotra.se), Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com/).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

28 maj 2021 – 8 juni 2021                               Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

28 maj 2021 – 11 juni 2021                            Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

28 maj 2021                                                    Handel i BTU på Spotlight Stock Market till dess att emissionen är        registrerad hos Bolagsverket

15 juni 2021                                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

18 juni 2021                                                       Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se