Flaggningsmeddelande och nytt antal aktier i samband med att tecknade aktier genom teckningsoptioner av serie TO2 och apportemission registrerats

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar idag den 17 januari 2022, att de aktier som tecknades genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och även den nyemission av aktier i samband med förvärvet av NeuraMetrix Inc. (”NeuraMetrix”), som kommunicerades den 26 november 2021 (”Apportemissionen”), har registrerats vid Bolagsverket. Antalet aktier har ökat med 14 450 356 till följd av de teckningsoptioner av serie TO2 som utnyttjades. Antalet aktier i Emotra har ökat med ytterligare 276 241 035 till följd av Apportemissionen. Tilldelningen av nyemitterade aktier genom Apportemissionen innebär att en aktieägare har passerat flaggningsgränsen om 20 procent, en ny aktieägare har passerat flaggningsgränsen om 15 procent och fyra nya aktieägare har passerat flaggningsgränsen om 5 procent.

Antal aktier och aktiekapital

Till följd av de teckningsoptioner av serie TO2 som utnyttjades ökade antalet aktier i Emotra med 14 450 356 från 82 513 556 stycken till 96 963 912 stycken. Bolagets aktiekapital ökade därmed med 274 556,76 SEK från 1 567 757,566 SEK till 1 842 314,33 SEK. Till följd av Apportemissionen har antalet aktier i Emotra ökat med ytterligare 276 241 035 från 96 963 912 stycken till 373 204 947 stycken. Bolagets aktiekapital har därmed ökat med ytterligare 5 248 579,665 SEK från 1 842 314,33 SEK till 7 090 893,995 SEK.

Flaggning

I samband med utspädning till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO2 samt Apportemissionen har Maida Vale Capital AB passerat flaggningsgränsen om 20 procent. Maida Vale Capital AB:s innehav är oförändrat och uppgår fortfarande till 21 514 695 aktier och tillika röster (5,76 procent), att jämföras med 26,07 procent av rösterna före transaktionerna.

I samband med Apportemissionen har ScanInvest Ltd tilldelats aktier i Emotra som innebär att ScanInvest Ltd har passerat flaggningsgränsen om 15 procent. ScanInvest Ltd äger 74 387 816 aktier och tillika röster (19,93 procent), att jämföras med 0 aktier och tillika röster (0,00 procent) före transaktionen.

I samband med Apportemissionen har Jan Samzelius, Christian Olsson and Pamela Evans Trust, Christina Karlström och Wisialowski Living Trust tilldelats aktier i Emotra som innebär att de har passerat flaggningsgränsen om 5 procent. Jan Samzelius äger 35 047 287 aktier och tillika röster (9,39 procent), Christian Olsson and Pamela Evans Trust äger 29 702 810 aktier och tillika röster (7,96 procent), Christina Karlström äger 28 610 698 aktier och tillika röster (7,67 procent), och Wisialowski Living Trust äger 18 336 515 aktier och tillika röster (4,91 procent). Samtligas innehav uppgick till 0 aktier och tillika röster (0,00 procent) före transaktionen.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter.

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se