Företrädesemissionen i Emotra AB blev kraftigt övertecknat till 176 procent och bolaget tillförs cirka 9,5 MSEK genom företrädesemissionen.

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,5 MSEK som offentliggjordes den 22 april 2021 (”Företrädesemissionen”) i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 176 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 11 juni 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 82,2 procent med stöd av uniträtter och cirka 93,8 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 16,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 176 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD Daniel Poté kommenterar utfallet
”Jag uppskattar det starka stödet från våra befintliga aktieägare och övriga som valt att teckna i emissionen. Jag är tacksam för att Emotra därigenom fått fortsatt förtroende för Bolagets strategiska inriktning och den uppgift vi har framför oss. Nu fortsätter de projekt som bolaget kommunicerat med fokus på kliniska studier, teknisk utveckling och samarbeten för utveckling av EDOR.”

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Emotra att öka med 603 680,768 SEK, från
905 521,171 SEK till 1 509 201,939 SEK genom utgivande av 31 772 672 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att uppgå till 15 886 336 samt att antalet teckningsoptioner av serie TO 3 kommer uppgå till 15 886 336.

Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 16 juni 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,433 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 3 081 875 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se