Fortsatt stark tillväxt och ett förbättrat positivt resultat i tredje kvartalet för Skolon

94% i tillväxtökning, fler betalande användare och ökad intäkt per användare – när Skolon AB (publ) publicerar rapporten för tredje kvartalet 2023 står ökad omsättning, flera nya affärer och AI-produktlanseringar i fokus.

När Skolon AB (publ) summerar tredje kvartalet visar siffrorna på fortsatt stark tillväxt, både när det gäller omsättning och antalet användare i plattformen. EBITDA visar på ett positivt resultat och på ett år har antalet betalande användare ökat med över 38%, där även snittintäkten per användare ökat till 116 (100) kr. Siffrorna visar även på en positiv effekt avseende kassaflödet. Denna effekt kommer främst från marknader utanför Sverige, där bolaget ser en stark tillväxt genom försäljning av digitala läromedel och skolverktyg vid höstterminsstarten.

 

Skolons vd Oliver Lundgren kommenterar:

– Vi fortsätter att växa starkt och visar att vi kan växa både snabbt och på ett effektivt sätt, på flera marknader samtidigt. Under kvartalet har vi tagit flera viktiga steg i vår produktutveckling för att skapa ett ännu starkare erbjudande för våra kunder. Detta bland annat genom våra nya AI-baserade funktioner för lärare och elever, vilket stärker vår produkt och skapar mervärde i klassrum både nationellt och internationellt. Vi ser dessutom en stark organisk tillväxt, där vi på ett år har ökat antalet betalande användare i plattformen med över 38% och där även intäkten per användare fortsätter att utvecklas. Vi ser detta som tecken på att vi drivit en effektiv tillväxtstrategi som visar på den skalbarhet som finns i affärsmodellen.

 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 

Tredje kvartalet 2023

         Nettoomsättningen uppgick till 40,8 (21,0) Mkr, en ökning med 19,8 Mkr eller 94,2%, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till 1,3 Mkr (872 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,5 Mkr (37 Tkr).

         Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,0) kr för årets tredje kvartal.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 17,4 (1,1) Mkr varav -2 (-1,3) Mkr avsåg kassaflöde från investeringsverksamheten.

 

Januari – september 2023

         Nettoomsättningen uppgick till 79,5 (42,7) Mkr, en ökning med 36,8 Mkr eller 86,3 %.

         EBITDA uppgick till -2,0 (-5,3) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-7,8) Mkr.

         Resultat per aktie uppgick till 0,38 (-0,3)kr för årets nio månader.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 33,2 (-6,5) Mkr varav 10,7 (-4,6) Mkr avsåg kassaflöde från investeringsverksamheten.

         Nettokassan uppgick till 64,1 (27,3) Mkr vid periodens slut. Detta är dels en effekt av avyttringen av dotterbolag som genomfördes under det andra kvartalet, men även av den kraftiga omsättningsökningen. Det senare får även till följd att rörelseskulderna ökar.

         Antalet betalande användare uppgick till 684 132 vid perioden slut, en ökning med 38,2% jämfört med Q3 2022.

         Snittintäkt per användare (ARPPU) uppgick till 116 (100) kr, beräknat på intäkterna under de senaste 12 månaderna.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

         Skolon presenterar bolagets första klimatredovisning, vilken visar på klimatneutralitet i enlighet med standarden PAS 2060. Klimatneutraliteten är en viktig milstolpe för att arbeta ännu mer strukturerat kring hållbarhetsfrågor och bidra till en mer hållbar framtid.

         Efter positivt utfall i en första utrullning till ett antal skolor i England under våren, har ett flerårigt avtal tecknats om ett brett införande av Skolon till höstterminsstarten för tre s.k. multi-academy trusts. Det innebär enklare digitalt lärande för ca 50 000 lärare och elever.

         Middelfart kommun blir den första danska huvudmannen som väljer att använda Skolon för att förenkla det digitala lärandet för alla sina skolor, vilket är ett viktigt steg i bolagets etablering på danska marknaden.

         Skolon meddelas tilldelningsbeslut i en upphandling genomförd av sju skånska kommuner, vilka alla samarbetar kring upphandlingar inom skolan. Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Hörby, Höör och Hässleholm ges nu möjlighet att använda Skolon som samlingsplats för, och inköp av, digitala verktyg och läromedel.

         Skolon lanserar flertalet funktioner i plattformen baserade på AI-teknologi. Funktionerna syftar till att lärare och elever ska kunna nyttja den nya tekniken på ett enkelt, säkert och ansvarsfullt sätt – något som också kommer att bidra till att spara tid för arbetet i klassrummet.

         Flera ledande befattningshavare i Skolon AB utökar sitt aktieinnehav i bolaget genom att utnyttja utställda köp- och teckningsoptioner.

         Under tredje kvartalet bildas dotterbolag i England, Skolon UK Ltd. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

         Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på https://skolon.com/rapporter.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CET den 24 oktober 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande direktör

 

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.