Helåret samt fjärde kvartalet i sammandrag

 • Gold Town Games dotterbolag Sideline Labs tar in 4,2 MSEK
 • Gold Town Games tillförs 12,5 MSEK i övertecknad företrädesemission
 • Gold Town Games slutför förvärv av aktiemajoriteten i Grand Pike 
 • Gold Town Games utvärderar NFT-funktionalitet till sin spelplattform
 • Gold Town Games skapar nytt affärsområde inom publishing
 • Gold Town Games och Internationella landhockeyförbundet inleder partnerskap
 • Gold Town Games förlänger licensavtal med Wayne Gretzky
 • Gold Town Games beviljas FoU-stöd för plattformen W3XM

SAMMANFATTNING FÖR KONCERNEN HELÅRET 2021
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning minskade med 22 procent till 8,26 MSEK (10,52 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,04 MSEK (-1,95 MSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,45 MSEK (-2,12 MSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,07 SEK)
   

SAMMANFATTNING FÖR KONCERNEN AV DET FJÄRDE KVARTALET 2021
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning minskade med 19 procent till 2,05 MSEK (2,53 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,56 MSEK (-1,60 MSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,68 MSEK (-1,67 MSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (−0,06 SEK)

Kommentarer till bokslutskommuniké

GOLD TOWN GAMES är redo att växla upp. I det fjärde kvartalet 2021 löste vi flera viktiga funktioner i vår spelplattform och rikta vårt fokus på att skörda framgångar med flertalet lanseringar under 2022. Vår målsättning är att innan årets slut ha hela sex spel på en global marknad och först ut är soft launch av Blitz Football Manager (BFM) under innevarande kvartal.

Genom samarbetsavtalet med spelproducenten CS Games (Cricket Star Manager) och fler spel på marknaden räknar vi med att koncernens omsättning ska öka markant under året och sannolikt når vi ett positivt kassaflöde från verksamheten redan under nästa kvartal. Vi befinner oss i en bra position där flera nya spel ska ut på marknaden, såväl moderbolaget som dotterbolagen har erforderligt kapital för att färdigställa och lansera produkterna.

Kampanjer och live event, så kallade ”Live Ops”, kommer att bli en allt viktigare del i att skapa aktivitet och omsättning
i produkterna för att höja Life Time Value (LTV ), samlad intäkt per användare. Vi fokuserar därför extra på att bygga upp processer i GTG Publishing för att löpande genomföra Live Ops i produkterna.

Vi bedömer att ett ökat LTV kommer att bli allt viktigare då
den globala annonsmarknaden förändras. Apple har genom IDFA (Identifier for Advertisers) reglerat den information de ger ut om användare vilket i sin tur medför att Facebook (Meta), som står för en stor del av många spelbolags marknadsföring, minskat i relevans och därmed levererar allt sämre användare.

Som ett led i denna förändring kommer GTG satsa mer på Live Ops men samtidigt öka antalet plattformar vi använder för marknadsföring. Vi ser också att influencer marketing, App Store optimering och cross-promotion mellan spelen är områden som kommer få ökat fokus under året.

GTG Publishing arbetar även vidare med att skapa processer för uppskalning av marknadsföring och samarbeten. Vi har knutit ett flertal samarbetsavtal med underleverantörer för produktion av annonsmaterial och utvärderar löpande nya plattformar för marknadsföring.

Vår prioriteringsordning från föregående kvartal ligger fast och i nuet har vi i huvudsak fokus på produktionen av BFM och att förbereda organisationen för att handha fler produkter.

Planeringsmässigt räknar vi därmed att rulla ut spelen i följande ordning under 2022;

• Soft launch av Blitz Football Manager under innevarande kvartal.

• Fortsatt stegvis global lansering av World Football Manager, Startade med Turkiet i början av kvartal 1.

• Blitz Football Manager lanseras globalt under kvartal två förutsatt att vi når målsättningarna med datan från den initiala lanseringen.

• Field Hockey Manager lanseras på utvalda marknader i slutet av kvartal två. Detta sker i dialog med FIH, internationella förbundet för landhockey, och sannolikt i anslutning till någon större turnering.

• Baseball Manager inleder soft launch under kvartal tre.

• Cricket Star Manager lanseras globalt i en första version under kvartal fyra.

Produktionsplanen framåt är intensiv och innehåller flera lanseringar. Det är svårt att rista den i sten men vi arbetar med våra produktionsprocesser och rekryteringar av personal för att på bästa möjliga sätta ge oss möjlighet att nå uppsatta mål.

World Hockey Manager, som nu är inne på sitt femte år i App Stores, fortsätter att underhålla och finna sin publik med minimala marknadsinsatser och genererar fortsatt stabila intäkter. Detta är naturligtvis mycket glädjande och bör indikera vart GTG är på väg med alla kommande spelsläpp.

Efter periodens utgång (2021) har vi utarbetat en affär med CS Games där GTG utvecklar ett Play-to-Earn (P2E) managerspel inom cricket vertikalen. Utvecklingen av spelet beräknas ge bolaget en intäkt om ca 10 MSEK från spelutvecklingen, varav 2,5 MSEK har erhållits i förskott under kvartal ett 2022. Cricket Star Manager kommer inte primärt att publiceras via Apple eller Googles plattformar, utan på webben. Affären diversifierar Gold Town Games affärsmodell, ger en löpande intäkt under året och förbereder vår spelplattform för P2E med blockkedjeteknik.

I framtiden kan P2E-modellen komma att ta allt större marknadsandelar och då är GTG väl förberett på att tillvarata sådana möjligheter i branschen genom att vara ett av de första spelbolagen i vår genre att ha marknadsnärvaro. Affären ger Gold Town Games möjligheten att skapa en bredare och mer dynamisk plattform samt att bygga upp intern kunskap inom P2E-spel.

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 09:32 CET.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 17 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager och World Football Manager. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också de kommande managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.