Kallelse till årsstämma i Guideline Geo

Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till årsstämma på Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg, onsdagen den 23 maj 2018, klockan 10:00, med registrering från klockan 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 17 maj 2018.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller till:

Guideline Geo AB (publ), Löfströms allé 6A, 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 16 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 428 058. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 640 140 egna aktier.

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1.     Bolagsstämmans öppnande

2.     Val av stämmoordförande

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

6.     Godkännande av dagordning

7.     Anförande av vd

8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

9.     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.   Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.   Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter

12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.

13.   Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

14.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15.   Val av revisor

16.   Beslut avseende valberedning

17.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

19.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

20.   Beslut om ändring av bolagsordning

21.   Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

22.   Övriga frågor

23.   Stämmans avslutande

Fullständig kallelse: Bifogad PDF 

Styrelsen
Guideline Geo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 klockan 08:45 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.