Nilar presenterar uppdaterad affärsplan, antar nya mål för perioden fram till och med 2027 samt ser över bolagets finansieringsmöjligheter

INSIDERINFORMATION: Nilar International AB (publ) (”Nilar” eller ”Bolaget”) presenterar idag en uppdaterad affärsplan med ett antal prioriterade fokusområden för perioden fram till och med 2027. Affärsplanen innehåller både lansering av två nya versioner av Nilars batteri och betydande investeringar i ytterligare produktionskapacitet för att nå större volymer och därmed ökad kostnadseffektivitet. Nilar avser parallellt att genomföra ett flertal åtgärder för att förbättra Bolagets finansiella struktur och finansiella ställning. Därutöver har styrelsen i Nilar antagit uppdaterade operationella och finansiella mål. Vidare har styrelsen beslutat att genomföra en nedskrivning av delar av två produktionslinor för nuvarande generations batterier med ca 69 MSEK.

Nilar utvecklar och producerar ett av marknadens säkraste och mest hållbara batterier. Det är det enda batteri i världen som kan fyllas på med nytt liv och sedan återbrukas och återvinnas när det nått sin fulla livslängd.

I februari 2022 implementerade Bolaget en ny strategi med fokus på innovation och kostnadseffektiv produktion av batteriet. Utvecklingen av integrerade helhetslösningar genomförs i samarbete med strategiskt utvalda systemintegratörer. Sedan lanseringen av den nya strategin har Nilar i allt väsentligt nått de mål som beslutades för 2022–2023:

 • Strategiska avtal har tecknats med Enequi, Indutecc Renewable Solutions och McEnergy för gemensamt utvecklade lösningar riktade mot Nilars prioriterade kundsegment.
 • Sedan hösten 2022 produceras och distribueras Nilars ReOx®-batteri, med ny teknik för syrgaspåfyllning, bättre prestanda och kvalitetsförbättringar.
 • Parallellt fortskrider utvecklingen av batteri och styrsystem för produktionsstart under 2024, för att fortsätta optimera och anpassa tekniken i enlighet med Nilars strategi.
 • Målsättningen kring planen för utbyggnaden av produktionskapaciteten har medvetet senarelagts för att prioritera produktutveckling.

Utvecklingen av Nilars batteriteknik löper enligt plan, både kvalitet och prestanda förbättras kontinuerligt och sedan det första kvartalet 2022 har försäljningspriset därför kunnat fördubblas. Likväl kan konstateras att ytterligare utveckling av Nilars batterier är nödvändig, både för att erbjuda marknaden en mer attraktiv lösning och för att produktionskostnaderna per enhet ska bli lägre. Nuvarande produktion har som mål på kort och medellång sikt att primärt bidra till fortsatt teknikutveckling och fördjupade samarbeten med befintliga och nya systemintegratörer för att säkra Bolagets marknadsposition.

Marknaden utvecklas i Bolagets riktning och efterfrågan för den typ av energilagring som Nilar erbjuder utvecklas starkt. I dag bedöms förnybara kraftkällor komma att stå för 51 procent av elproduktionen år 2035 och 73 procent år 2050 i Europa1.

Den gröna omställningen tillsammans med en tydlig elektrifieringstrend driver på behovet av att lagra energi när det blåser och solen skiner, för att kunna användas när energin väl behövs. Tillväxttakten i den globala energilagringskapaciteten förväntas därför öka 16 gånger, till en kumulativ kapacitet om 1 468 GWh år 20312.

I denna marknadsutveckling bedömer Nilar att Bolagets säkra och hållbara batteriteknik kommer att ha en mycket stark marknadsposition, inte minst då det rådande säkerhetsläget gör strategisk batteriproduktion i Sverige och Europa alltmer betydelsefull. Bolagets långsiktiga strategi är att säkerställa insatsvaror och råmaterial från europeiska producenter och leverantörer.

Prioriterade fokusområden fram till 2027
Med utgångspunkt i den strategi som började implementeras i februari 2022 presenterar Nilar idag en utvecklad affärsplan med tre fokusområden för perioden fram till 2027. I korthet handlar det om utvecklingen av nästa generations batterier (1), mer resurseffektiv produktion (2) samt fortsatt marknadsetablering mot prioriterade marknadssegment (3).

1. Nya Nilar-batterier ger bättre prestanda och minskade kostnader
Under det första kvartalet 2024 planeras produktionen av nästa Nilar-batteri, ReOx® 2 att inledas. Det nya batteriet har flera viktiga uppdateringar, bland annat ett uppgraderat kylsystem som förbättrar batteriets prestanda. Produktionen av ReOx® 2 kommer att ske i produktionsanläggningen i Gävle med delvis utvecklade produktionslinor och ny teknik.

2027 planerar Nilar att starta kommersiell produktion av en helt ny generation batterier med större storlek. Det nya batteriet är fortsatt baserat på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, men kommer att bli avsevärt mer effektivt ur ett produktionsperspektiv och väsentligt mer kostnadseffektivt. Kostnadseffektiviteten uppnås genom återanvändning av aktivt material, batteriets storlek samt skalfördelar.

          Nilars unika teknologi är Bolagets främsta tillgång och tillsammans med våra partners når vi de marknadssegment där våra batterier gör mest nytta. Det uppdaterade ReOx® 2-batteriet 2024 och det helt nya batteriet 2027 är avgörande för Nilars förutsättningar att minska kostnader och nå målsatt lönsamhet. Samtidigt gynnas våra etablerade kundsegment av bättre prestanda, säger Erik Oldmark, VD för Nilar International AB.

2. Ökad automatisering ger mer resurseffektiv batteriproduktion
För att minska produktionskostnader och samtidigt möjliggöra produktionen av kommande generationers batterier i större volymer krävs fortsatta investeringar i Nilars produktionskapacitet. I korthet handlar det om att öka graden av automatisering och effektivitet i produktionslinorna, vilket både effektiviserar produktiviteten samtidigt som behovet av operatörer minskar.

Idag används Gävles sex produktionslinor för att tillgodose leveranserna inom ramen för våra samarbeten med Enequi, Indutecc och McEnergy. I den finansiella modellen som ligger till grund för strategin beräknas behovet öka till 16 produktionslinor år 2027. Dessutom kommer produktionen att behöva anpassas till de större batterier som Nilar avser att kommersiellt börja producera från 2027 och framåt.

          Vi behöver utveckla Nilars produktionsförmåga för att möjliggöra en effektivare produktion av Nilars innovativa lösningar. Stora delar av de befintliga produktionslinorna kommer att kunna användas, varför kostnaderna blir avsevärt lägre även om vi i praktiken bygger en helt ny produktionsanläggning, säger Erik Oldmark.

Parallellt pågår en översyn av engagemanget i Paldiski, Estland, dels för att säkerställa en kostnadseffektiv produktionsförmåga som helhet, dels för att Nilar ska ta tillvara en ledande position inom batteriåtervinningsteknik – en viktig del av Nilars cirkulära filosofi. Vidare har styrelsen beslutat om att genomföra en nedskrivning av delar av två produktionslinor för nuvarande generations batterier med ca 69 MSEK.

3. Säkerställa tillväxt

För att säkerställa målsättningen med kraftigt ökade försäljningsvolymer från 2027 avser Nilar att etablera minst fyra nya samarbeten med etablerade systemintegratörer per år som redan nu adresserar prioriterade marknader och marknadssegment. I valen av systemintegratörer utvärderas förmågan att ta ett helhetsansvar för avancerade energilagerlösningar, att de besitter en hög teknisk kompetens samt har förmågan att nå stora försäljningsvolymer mot prioriterade marknadssegment.

Översyn av Bolagets finansiering
För att möjliggöra lanseringen av nya och mer kostnadseffektiva batterier samt en mer automatiserad produktion genomför Nilar också ett flertal viktiga åtgärder för att förbättra Bolagets finansiella struktur och ställning.

Nilar bedömer att genomförandet av affärsplanen och ovan nämnda fokusområden till 2027 kräver en finansiering på motsvarande cirka 1,2 miljarder SEK.

Nilar bedömer även att det finnas goda möjligheter att erhålla forskningsbidrag och andra stöd för elektrifiering och grön omställning. Ett antal sådana processer och ansökningar har initierats. 

Som tidigare kommunicerats är Nilar fullt finansierat för innevarande år. Med anledning av Bolagets väsentliga finansieringsbehov över de kommande åren har Nilars styrelse även inlett en strategisk översyn inom vilken den kommer att utvärdera olika alternativ för att infria Bolagets affärsplan. Sådana alternativ kan inkludera strategiskt partnerskap, försäljning av bolaget, forskningsbidrag så väl som emissioner av aktier eller skuldinstrument.

Europeiska investeringsbanken har signalerat en välvillig inställning till Bolagets initiativ att, under vissa förutsättningar, omförhandla villkoren för det lån om 17,5 MEUR som förfaller i december 2025.

Väsentliga milstolpar och uppdaterade finansiella mål

Mot bakgrund av den nya affärsplanen uppdaterar Nilar också Bolagets målsättningar:

Väsentliga milstolpar:

 • Start av leverans till kund av ReOx® 2 kvartal ett 2024
 • Avtal med minst fyra nya systemintegratörer per år 2024 till 2027
 • En första produktionslina för nya generationens batterier etablerad 2025
 • Lansering av nästa generations batteri 2026

Finansiella mål (ersätter tidigare kommunicerade mål):

 • En omsättning som överstiger 1,5 miljarder SEK för helåret 2027
 • Positivt kassaflöde från andra halvåret 2027
 • Långsiktig EBITDA-marginal om minst 25 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
erik.oldmark@nilar.com
+46 70 432 4444

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
matilda.ekman.vramo@nilar.com
+46 72-213 01 28

Denna information är sådan som Nilar International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Nilar:
Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Täby och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs med 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena på vilka de grundas är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

1IEA Net Zero Emission Scenario

2Wood Mackenzie, Global energy storage market outlook update: Q4 2022