Skolons erbjudande övertecknat inför kommande notering på Nasdaq First North Growth Market

Skolon AB (publ) (”Skolon” eller ”Bolaget”), ett snabbväxande svenskt edtech-bolag som utvecklat en plattform för digitala skolverktyg och läromedel, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit stort och blev övertecknat. Erbjudandet uppgick till 30 MSEK och anmälningar om motsvarande cirka 34 MSEK inkom.

Erbjudandet i korthet

        Erbjudandet utgjordes av 2 400 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 10 procent av aktierna i Skolon efter Erbjudandets genomförande.

        Teckningskurs för erbjudandet var 12,50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Bolaget om cirka 330 miljoner kronor efter genomförandet av Erbjudandet.

        Före erbjudandet hade teckningsåtaganden och garantiåtaganden om totalt 23,8 mkr motsvarande 79% av Erbjudandet lämnats från 9 Cornerstoneinvesterare, till ett pris om 12,50 kr. Bland dessa investerare finns: Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, Länsförsäkringar Kalmar och Entreprenörinvest Sverige AB. Ingen ersättning har utgått för varken teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

        Aktieägare vars totala aktieinnehav uppgår till ca 85% av Bolagets aktier per dagen för prospektet och Bolagets ledning har ingått sedvanliga åtaganden om lock-up under en period om 12 månader från den första dagen för handel.

        Genom Erbjudandet har Skolon tillförts cirka 250 nya aktieägare.

        Handeln i Skolons aktie på Nasdaq First North förväntas inledas den 17 maj 2022.

        Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SKOLON” med ISIN-kod SE0017615784.

        Likviddag för Erbjudandet är den 12 maj 2022.

 

VD Oliver Lundgren kommenterar:

– Vi är glada över det intresset som finns för Skolon och den tillväxtresa vi skall göra framåt. Vi välkomnar alla nya aktieägare och ser fram emot att ha dem med på resan mot vår vision att möjliggöra digitalt lärande för alla. Med vår notering på Nasdaq First North stärker vi positionen som ett svenskt SaaS-bolag inom edtechområdet och tar nu nästa steg på vår tillväxtresa, säger Oliver Lundgren, vd och en av Skolons grundare.
 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) lanserat 2015 som utvecklat en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Biblioteket i Skolonplattformen innehåller över 3 300 digitala skolverktyg och läromedel från över 110 olika leverantörer. Skolon lanserades under 2015 i Sverige och vid årsskiftet 2021/2022 fanns i plattformen 494 563 unika användare i form av lärare och elever. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Bolaget har växt kraftigt sedan starten och 2021 omsatte verksamheten 36,6 mkr med ett positivt kassaflöde för den svenska verksamheten. Bolaget utsågs 2021 till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige på Deloittes “Technology Fast 50”-ranking av alla tech-bolag i Sverige,[1] och utsågs av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i norra Europa bland 1 500 utvärderade bolag.[2]
 

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Advisor

Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och Noteringen. Avanza Bank AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB  har utsetts till Bolagets Certified Advisor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+ 46 733-12 67 77

 

Emelie Gustafsson

CFO

emelie.gustafsson@skolon.com

+46 (0)70 – 454 37 91

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Skolon. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte heller att vidtas för att tillåta ett erbjudande om teckning av värdepapper i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

 

[1] Deloitte, Sweden Technology Fast 50; https://www.fast50.se/

[2] HolonIQ, 2021 Nordic & Baltic Edtech 50, HolonIQ’s annual list of the 50 most promising EdTech startups from the Nordic and Baltic region; https://www.holoniq.com/notes/2021-nordic-and-baltic-edtech-50/