VD Daniel Poté avser teckna teckningsoptioner

Emotra ABs (”Emotra” eller ”Bolaget”) VD, Daniel Poté meddelar att han avser teckna hälften av sin andel av teckningsoptioner i samband med det andra steget i Emotras företrädesemission.

Daniel Poté, VD i Emotra kommenterar:

”Jag tecknar ytterligare aktier i Emotra, eftersom jag tror på de mål vi har satt för bolaget och att våra aktiviteter har stöd av rätt kompetenser. Vi kommer att fortsätta arbeta med forskare, teknik- och affärsutvecklare då jag ser att EDOR har en stor potential som metod i framtiden.”

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,40 SEK, vilket kommunicerades den 6 oktober 2020. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Emotra under perioden 9 oktober till och med den 23 oktober 2020.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se