Dr Sannas företrädesemission övertecknad

Erbjudandet att teckna aktier i Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) företrädesemission (”Erbjudandet”) till ett värde om cirka 2,0 MSEK övertecknades.

Dr Sannas företrädesemission som löpte från den 4 mars 2019 till och med den 18 mars 2019 övertecknades. Erbjudandet omfattade som högst 506 198 nya B-aktier till ett pris om 4 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 2,0 MSEK.

Erbjudandet tecknades till 114,8 procent. Eftersom att Erbjudandet övertecknades emitteras samtliga 506 198 nya B-aktier och tillför bolaget cirka 1,9 MSEK efter emissionskostnader.

Tilldelning av de nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i villkor och anvisningar. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Dr Sannas med 506 198 stycken till totalt 2 024 793 aktier. 423 700 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 83,7 procent av Erbjudandet. Vidare tecknades 82 498 aktier, motsvarande cirka 16,3 procent av Erbjudandet, utan stöd av teckningsrätter. Aktiekapitalet kommer efter slutlig registrering hos Bolagsverket att öka med cirka 197 417,31 SEK till 789 669,25 SEK.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller betalade tecknade aktier (BTA). Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA B. BTA B kommer omvandlas till aktier så snart registrering är genomförd hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under april månad.

Handel med BTA B på NGM Nordic MTF avses ske till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019, kl. 22.45.

Kort om Dr Sannas 
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.